2077 06 26 apprenticeship4

Frequently Asked Questions

1. मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकमा डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ्गका कुन कुन  बिषयहरु पढाई हुन्छन् ?

उत्तर: यहाँ डिप्लोमा इन ईलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग, डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्ग, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ्ग, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ्ग र डिप्लोमा इन ईलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्ग  बिषयहरु पढाई हुन्छन् ।

2. मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकमा डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन गर्न कति फि लाग्छ ?

उत्तर: यहाँ पढाई हुने डिप्लोमा  इन इन्जिनियरिङ्गका सबै  बिषयहरुको तीन बर्षको फि निम्न अनुसार रहेको छ ।  पुर्ण शुल्क:  रु 1,74,750/-  ,  सहुलियत शुल्क: रु 1,05,450/- , थप धरौटी शुल्क सबैलाई: रु 7,000/-

3. मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकमा डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ्ग बिषयहरुमा कति कति बिद्यार्थी भर्ना लिइन्छ ?

उत्तर: डिप्लोमा इन ईलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग - 48 जना , डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग - 48 जना , डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्ग - 48 जना , डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ्ग - 48 जना , डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ्ग - 24 जना र डिप्लोमा इन ईलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्ग - 24 जना 

4. डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ्गमा भर्ना हुन बिद्यार्थीलाई चाहिने शैक्षिक योग्यता के हो?

उत्तर: यहाँ पढाई हुने डिप्लोमा  इन इन्जिनियरिङ्गका कुनै पनि बिषयमा भर्ना हुन एसइइमा बिज्ञान र गणितमा न्यूनतम C ग्रेड तथा अंग्रेजीमा न्यूनतम D+ ग्रेड प्राप्त गरेकाे हुनु पर्छ । कक्षा १० मा एसएलसी गर्नेहरुको हकमा एसएलसी परिक्षा उतिर्ण गरेको हुनु पर्ने छ । प्राविधिक एसएलसी/TSLC गर्नेहरुको हकमा डिप्लोमामा सम्बन्धित बिषय अध्ययन गर्न अनिवार्य गणित, बिज्ञान र अंग्रेजी बिषय पढेको तथा कुल प्राप्तांकमा ६८.३३% प्रतिशत अंक प्राप्त गरी उतिर्ण गरेको हुनु पर्ने छ । प्राविधिक धारमा SEE दिनेहरुको हकमा सम्बन्धित बिषयमा 1.6 GPA प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ , अन्य कार्यक्रममा भर्ना हुन चाहेमा अन्य कार्यक्रमको भर्ना मापदण्ड बमोजिम नै शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ ।

5. विद्यार्थीले भर्ना आवेदन फाराम कसरी भर्न सक्छन् र फारमको साथमा के के कागजातहरु संलग्न गर्नु पर्छ ?

उत्तर: विद्यार्थीले भर्ना आवेदन फारम पोलिटेक्निकमा उपस्थित भएर अथवा यसै वेवसाइटमा भएको अनलाइन फारम मार्फत हस्तलिखित फारम पठाएर भर्ना आवेदन फारम भर्न सक्छन् । जुनै माध्यमबाट फारम भर्दा फारामको साथमा निम्न बमोजिमका कागजातहरु संलग्न गर्नु पर्छ:

 1. एसइइ/एसएलसी परीक्षा  उतिर्ण गरेको लब्धाङ्क पत्रको प्रतिलिपी १ (एक ) प्रति ।
 2. सम्बन्धित विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थानान्तरण–पत्र प्रतिलिपी १ (एक) प्रति ।
 3. नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वा नावालक प्रमाणपत्र वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी १ (एक) प्रति ।
 4. बिद्यार्थीको हालसालै खिचेको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईज (35x45mm)को रंगीन फोटो २ (दुई ) प्रति ।
 5. पूर्ण शुल्किय लक्षित वर्ग कोटामा फारम भर्ने बिद्यार्थीले सम्वन्धित लक्षित वर्ग प्रमाणित गर्ने कागजात संलग्न गर्नु पर्ने छ ।
 6. पुर्ण शुल्किय भर्ना फारम दस्तुर रु. ८००।– बुझाएको रसिद संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
  आवेदन फारम शुल्क तल दिइएको खाता नम्बरमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । बैंक खातामा अनलाइन मार्फत eSewa, Khalti, ConnectIPS बाटसमेत रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।
  भौचरमा सम्बन्धित बिद्यार्थीको नाम, भर्ना हुन चाहेको कार्यक्रमको नाम र बिद्यार्थीको फोन नम्वर अनिवार्य लेख्नु पर्नेछ ।
            Everest Bank Limited, Duhabi Branch
            Account Name: Manmohan Memorial Polytechnic income
            Account Number: 00900105200315
 7. प्रवेश परीक्षाको फारामसाथ पेश गरेको प्रमाणपत्रहरुमा परीक्षार्थीले स्वयम्ले प्रमाणीत गर्नुपर्नेछ ।
 8. उपरोक्त बमोजीमको कागजात पेश नगर्ने परीक्षार्थीको फारम रद्द हुनेछ ।

थप जानकारीका लागि यहाँ थिच्नुहोस ..... Click here for more information.....

Awards Received by MMP

all toppers 2077 04 11 sm

Principal's Message

This website is designed to introduce you to Manmohan Memorial Polytechnic. We at MMP are confident that you will explore and attain your maximum potential with our inputs and assistance.

We provide considerable number of laboratory work, workshop exercises and assignments that will refine the skills of the students further to compete the labor market nationally and internationally.

MMP is a name that is surely to be established as the pioneer and center of excellence in the technical education sector of Nepal.

We offer the latest and the most relevant curriculum designed by CTEVT for MMP involving the most experienced professionals. We provide state-of-art facilities and services to our students and faculty. We the faculty are eager to enhance your practical skills and learning experience at MMP.

- Dr. Subash Shree Pokhrel

Contact Us

Manmohan Memorial Polytechnic
Budhiganga-4, Morang
Province-1, Nepal
Phone: +977 21 622058, +977 21 420876
Email: info@mmp.edu.np
mmp.edu.np@gmail.com

direction-to-mmp

Contact Office
Manmohan Memorial Foundation
Sanepa, Latitpur- 02, Nepal
Phone: +977 1 5544669

Hon. Ishwar Pokharel
Chairperson
Dr. Subash Shree Pokhrel
Principal
Mr. Madan Kumar Shrestha
Administration Chief
Mr. Satya Narayan Chaudhary
Information Officer
Mob.: 9852044710

Manmohan Technical University

MMP is the constituent College of Manmohan Technical University, the first technical university on Nepal.

mtu logo